Accumulation Distribution

Accumulation Distribution formula izračunava ukupni kumulativ cijene i volumena. Povećanje indeksa Accumulation Distribution ukazuje na vjerojatno povećanje cijene. Pad indeksa Accumulation Distribution ukazuje na vjerojatan pad cijene.


Aktiva (engl. Assets)

U aktivi bilance društva prikazana je imovina koju ono upotrebljava u svojem poslovanju, tj. procesu proizvodnje. U aktivi, imovina društva je podijeljena s obzirom na rok njezine upotrebe, tj. na kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu. Ostale stavke aktive su: potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, gubitak iznad kapitala te izvanbilančni zapisi.


Algoritamsko trgovanja

Algoritamsko trgovanje je trgovanje financijskim instrumentima na način da računalni algoritam automatski određuje pojedinačne parametre naloga, kao što je odluka da se pokrene postupak davanja naloga, trenutak davanja naloga, cijena ili količina ili način upravljanja nalogom nakon njegova davanja, uz ograničenu ljudsku intervenciju ili bez nje. Algoritamsko trgovanje ne obuhvaća sustava koji se koriste samo za usmjeravanja naloga na jedno ili više mjesta trgovanja ili za obradu naloga bez određivanja parametara trgovanja ili za potvrdu naloga ili obradu izvršenih transakcija nakon trgovanja.


Altmanov pokazatelj nesigurnosti

Altmanov pokazatelj nesigurnosti je jedan od najpoznatijih zbrojnih (sintetskih) pokazatelja, a koji je po svojoj prirodi ponderirani zbroj više pojedinačnih pokazatelja. Na temelju njega izračunava se zdravlje društva. Što je Altmanov pokazatelj veći to je situacija u poduzeću bolja. Ako je Altmanov pokazatelj veći od 3 tada se takvo društvo karakterizira kao stabilno. Ukoliko pokazatelj ima vrijednost od 1 do 3 tada se to poduzeće nalazi u opasnoj zoni, a ukoliko je njegova vrijednost manja od 1 tada za to društvo možemo reci da ono ima znatnih financijskih poteškoća i da mu prijeti bankrot. Altmanov pokazatelj se ponekad naziva i koeficijent stečaja.


Aprecijacija

Aprecijacija jest mjera kojom se precjenjuje domaća valuta, tj. devizni tečaj strane valute održava se iznad ravnoteže.


Arirang obveznica (engl. Arirang bond)

Arirang obveznice su obveznice koje su denominirane u korejskim wonima, a izdane su na koreanskom tržištu od strane ne koreanskog društva ili vlade neke druge nacije.


Asset-Backed Commercial Paper (ABCP)

Komercijalni papir zaštićen imovinom (ABCP) kratkoročni je investicijski instrument s datumom dospijeća koji obično iznosi između 90 i 270 dana i izdaje se na osnovi kamata ili diskonta. ABCP izdaju banke ili druge financijske institucija preko "SPV-a" ili "conduita". Financijski instrument je osiguran stvarnom fizičkom imovinom tvrtke koji ga je izdala. Kompanije će koristiti navedeni financijski instrument za kratkoročno financiranje. ABCP je osiguran kolateralom društva koje ga je izdalo, a koji može uključivati npr. buduće isplate na kreditne kartice, auto zajmove, studentske zajmove i kolateralizirane dužničke obveze (CDO). Te se očekivane isplate zajednički nazivaju potraživanjima. Prihodi od emisije ABCP primarno se koriste za postizanje udjela u raznim vrstama imovine, bilo putem kupovine imovine, bilo kroz transakcije zaštićenih zajmova. Glavna razlika između komercijalnog papira (CP) i komercijalnog papira zaštićenog imovinom (ABCP) je ta što komercijalni papir nije poduprt imovinom. Komercijalni papir (CP) je jamstvo novčanog tržišta koje izdaju velike korporacije kako bi prikupile novac za ispunjavanje kratkoročnih obveza. Sa fiksnim rokom dospijeća kraćim od jedne godine, komercijalni papir djeluje kao zapisnik o upisu koji je potkrijepljen samo visokim kreditnim rejtingom izdavatelja. Ulagači kupuju ABCP s popustom (diskontom) prema nominalnoj vrijednosti ABCP-a i vraćaju im punu vrijednost imovine na dan dospijeća. Budući da standardni komercijalni papiri nisu potpomognuti kolateralima, samo tvrtke s izvrsnim kreditnim rejtingom od priznate agencije za kreditni rejting mogu prodavati ABCP uz diskont. Društvo koja želi povećati likvidnost može prodati potraživanja SPV-u ili "conduitime" koji će ih zauzvrat izdati svojim investitorima kao komercijalni papir zaštićen imovinom. ABCP je poduprt očekivanim novčanim priljevima iz potraživanja. Kako se potraživanja naplaćuju, od originala se očekuje da proslijede sredstva "conduitu", koji je odgovoran za isplate sredstava nastalih potraživanjima ABCP imateljima. Tijekom trajanja investicije, "conduit" je odgovoran za praćenje kretanja koja mogu utjecati na uspješnost i kreditnu kvalitetu imovine u SPV-u. Sponzor osigurava da investitori ABCP primaju svoje kamate i otplatu glavnice kada dospije. Značajna zabrinutost zbog ABCP-a i povezanih ulaganja proizlazi iz mogućnosti rizika likvidnosti. Ako se tržišna vrijednost temeljne imovine smanji, tada bi mogla smanjiti i sigurnost i vrijednost ABCP-a. Za investitore u ABCP važno je razumjeti sastav temeljne imovine i kako na vrijednost te imovine mogu utjecati tržišni stresovi, poput pada ekonomije. Nemogućnost investitora da svoje investicije brzo prodaju kako bi umanjili gubitke samo je jedan od rizika povezanih s komercijalnim papirom koji se temelji na imovini.


Average True Range

Average True Range formula bilježi maksimalne vrijednosti sljedećih tri razlika, a na kraju izračunava pomični prosjek od dobivenih podataka: razlika između najviše i najniže cijene prethodnog dana; razlika između završne cijene prethodnog dana i trenutne najviše cijene; razlika između završne cijene prethodnog dana i trenutne najniže cijene. Average True Range pokazatelj je dobra mjera predanosti. Visoke vrijednosti cesto ukazuju na dno na tržištu zbog panične preprodanosti. Niska vrijednost cesto ukazuje na vrhunac na tržištu za prekupljenosti financijskog instrumenta.


Babuška obveznica (engl. Matrioshka bond)

Babuška obveznice su obveznice koje su denominirane u ruskim rubljima, a izdane su na području Ruske Federacije od strane ne ruskog društva ili vlade neke druge nacije.


Baltic Clean Tanker Index (BCTI)

Baltic Clean Tanker indeksom se mjeri vrijednost vozarina za brodarski prijevoz tekućih tereta određenoga stupnja prerade (tzv. product carrier).


Letter